Gebruiksvoorwaarden en privacy

Bijgewerkt op 27 januari 2023

Gebruiksvoorwaarden

De gebruiksvoorwaarden van deze website worden hieronder gedetailleerd beschreven. Wij verzoeken u vriendelijk deze voorwaarden zorgvuldig te lezen voor u verdergaat met het bezoeken van de website. Door deze website te bezoeken, bevestigt u en stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn door de voorwaarden en bepalingen hierin, zonder beperking of kwalificatie. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken of aan te passen.


Toegang tot deze website

Deze website is onderworpen aan de Belgische wet- en regelgeving en is niet bestemd voor personen in rechtsgebieden waar (omwille van nationaliteit, woon- of verblijfplaats of om welke andere reden ook) het gebruik van of de toegang tot dergelijke informatie verboden of beperkt is of een inbreuk zou vormen op de aldaar geldende wetten en reglementeringen.

Informatie op de website

Alle informatie en al het materiaal op deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie. De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als juridisch, fiscaal, boekhoudkundig of enig ander professioneel advies.

Wij streven er voortdurend naar een volledige en actuele website te onderhouden. Fouten zoals technische fouten, typfouten, verouderde informatie en dergelijke kunnen echter leiden tot misleidende informatie. Het raadplegen van deze website impliceert geen enkele garantie van WIN Asset Management dat de gegevens die openbaar worden gemaakt correct, volledig en bijgewerkt zijn. WIN Asset Management wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot het gebruik van de verstrekte gegevens, of hun afwezigheid, of hun veroudering.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze website informeren wij u op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden u geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen u dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen u bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van vastgoedfondsen. Wij doen al het mogelijke om op de WIN Asset Management-site betrouwbare en regelmatig geactualiseerde informatie ter beschikking te stellen. WIN Asset Management kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie.


Cookies en privacy

Wij nemen uw privacy au sérieux en hebben daarom een specifiek beleid aangenomen met betrekking tot ons gebruik van cookies en de behandeling van persoonsgegevens. Als algemeen principe geldt dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is in het kader van onze activiteiten en voor zover dit noodzakelijk, redelijk en rechtmatig is. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verzamelen en gebruiken als wij kunnen voldoen aan een van de voorwaarden voor rechtmatige verwerking die zijn opgenomen in de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming. Voor alle persoonsgegevens die op enigerlei wijze worden verzameld, vastgelegd of gebruikt, hetzij op papier, online of via andere media, zullen passende waarborgen worden toegepast in overeenstemming met onze verplichtingen over gegevensbescherming.

WIN Asset Management neemt alle nodige maatregelen om de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die in het kader van deze website worden verzameld, te handhaven.

Elke persoon heeft recht op inzage in al zijn/haar persoonsgegevens waarover WIN Asset Management zou beschikken. Hiertoe kunt u contact opnemen met info@winam.eu.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om de WIN Asset Management-site 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behouden ons eveneens het recht voor onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor u of een derde.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken kan de WIN Asset Management-site hyperlinks bevatten naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken over het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Afwijzing van aansprakelijkheid

WIN Asset Management kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies als gevolg van de toegang tot of de onmogelijkheid van toegang tot deze website of het vertrouwen door wie dan ook in de informatie die op deze website wordt verstrekt. WIN Asset Management aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies of schade veroorzaakt door infectie door een IT-virus of andere computer gerelateerde zaken of problemen.


Toepasselijk recht

Elke vordering, geschil of geschil voortvloeiend uit de inhoud of het gebruik van deze website dient te worden beslecht volgens Belgisch recht en onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Brussel, België.