Wie zijn beheer en fondsadministratie toevertrouwt aan WIN Asset Management, kiest voor totale ontzorging.

WIN Asset Management is een beheerder van gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen (gereguleerd als een AIFM, met een EU paspoort) met verschillende gesloten vastgoedbeleggingsfondsen onder beheer. We nemen het voortouw in het beheer van "house-labelled" betaalbare en duurzame residentiële fondsen, waarbij het team strategieën met diverse risico-rendementskenmerken combineert.

Dit team bouwt voort op jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedmarkten, huisvesting, bouw, financiën en fondsbeheer. We opereren vanuit ons kantoor in Antwerpen met een flexibele aanpak en een meertalig team. We zijn zo in staat om onze competenties in alle EU-landen in te zetten.

We hanteren onze geavanceerde en efficiënte management tools om interne operationele processen te overzien, wat ervoor zorgt dat we uitdagende fondsstructuren niet uit de weg gaan. We maken het verschil door voorop te lopen in de ESG revolutie door ons te richten op specifieke onderwerpen zoals betaalbaar wonen en energie-efficiëntie. We hebben tools ontwikkeld voor het meten van de reële impact en kunnen vertrouwen op de diepgaande kennis van de EU-wetgevende en financiële omgeving van ons team.

De "house-labelled" fondsen die we beheren werden vanaf het begin verwelkomd door enkele van de grootste en meest gerespecteerde institutionele beleggers in België. Ons team brengt decennia aan ervaring in de industrie met zich mee en kan gezien worden als een betrouwbare langetermijnpartner.


Kernactiviteiten

* Het beheer van de beleggingsportefeuille van een AICB;
* Het risicobeheer;
* De administratie van een AICB;
* De verhandeling van de rechten van deelneming van AICB's;
* Werkzaamheden met betrekking tot de activa van een AICB.


Meer informatie over de administratie van de AICB's, vindt u hieronder via de knop 'Fondsadministratie'.

Administratie van een AICB


1

Juridische dienstverlening

 • het contractenbeheer
 • het bijhouden van het permanent dossier
 • het opmaken en indienen van de fiscale aangiften
 • het opstellen en indienen van de financiële rapportering aan de regulator (de FSMA en in casu de NBB)
 • het organiseren en documenteren van de Raden van Bestuur
 • het organiseren en documenteren van de jaarlijkse gewone Algemene Vergadering
 • het verwerken en betalen van de facturen gericht aan de AICB
 • domiciliërings- en secretariaatsdiensten
 • het ter beschikking stellen van een beschermde digitale ruimte op een server met back-up
 • contacten met de commissaris-revisor
2

Het boekhoudkundig beheer

 • het opstellen van de jaarrekening
 • het voeren van de IFRS-boekhouding volgens het wettelijk schema voorzien in het KB GVBF
 • het voeren van de boekhouding voor Privaks
 • het berekenen van de jaarlijkse netto inventariswaarde
3

Het verstrekken van informatie aan de deelnemers in de AICB

4

De waardering van de portefeuille en de bepaling van de waarde van de rechten van deelneming van de AICB

5

Het toezicht op de naleving van de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen voor AICB’s

6

Het bijhouden van het register van de houders van rechten van deelnemingen op naam

7

Het berekenen van de bestemming van de inkomsten voor de verschillende categorieën van rechten van deelneming in de AICB

8

De uitgifte en de inkoop van rechten van deelneming in de AICB

9

De afwikkeling van de contracten, met inbegrip van de verzending van de rechten van deelneming van de AICB

10

De registratie van de verrichtingen en de bewaring van de desbetreffende stukken.

SFDR

De Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector ("SFDR") is van toepassing op WIN Asset Management.

De SFDR verplicht WIN Asset Management om transparantie te bieden aan haar investeerders over de integratie van duurzaamheidsrisico's en het in aanmerking nemen van ongunstige effecten op de duurzaamheid in haar procedures, en de verstrekking van informatie over duurzaamheid met betrekking tot de financiële producten.

Een "Duurzaamheidsrisico" is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijks wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken.
De volgende duurzaamheidsrisico's kunnen een negatieve impact hebben op het rendement van de beleggingen:
- Milieurisico's: Het vastgoed kan worden blootgesteld aan klimaatverandering en extreme weersomstandigheden zoals overstromingen, stormen en hittegolven. Deze opsomming van mogelijke risico's is niet-limitatief.
- Sociale risico's: Het vastgoed kan worden blootgesteld aan gezondheids-en veiligheidsrisico's, zoals asbest, loodverf en slechte luchtkwaliteit, evenals kunnen andere sociale risico's optreden zoals sociale uitsluiting en inbreuken op de rechten van de huurder. Deze opsomming van mogelijke risico's is niet-limitatief.
- Governance risico's: Een negatieve impact op het rendement van de belegging kan gebonden zijn aan risico's met betrekking tot de selectie van huurders en aannemers, het monitoren van ESG-gegevens en het risico van due diligence op het gebied van duurzaamheid. Deze opsomming van mogelijke risico's is niet-limitatief.

In dit kader zal WIN Asset Management zich conformeren aan de verplichtingen van de bovengenoemde SFDR Verordening.

WIN Asset Management draagt duurzaamheid hoog in het vaandel. Duurzaamheid is een wezenlijke waarde zowel voor WIN Asset Management als fondsbeheerder als op het niveau van de AICB's waarvan het portefeuillebeheer door WIN Asset Management wordt waargenomen.

Meer concreet neemt WIN Asset Management volgende maatregelen op het niveau van de vennootschap en op het niveau van de AICB's:

OP vennootschapsniveau


(1) Duurzaamheidsrisicobeleid - Artikel 3 van de SFDR

WIN Asset Management zal investeerders in de door haar beheerde AICB's informeren over de manier waarop zij duurzaamheidsrisico's integreert in het beheer via de website en via het informatiedocument van de beheerde AICB's. Hierbij worden de risico's individueel geïdentificeerd en wordt er gedetailleerd ingegaan op eventuele indicatoren aan de hand waarvan die risico's worden beoordeeld.

Integratie van duurzaamheidscriteria-en risico's via het investeringsbeslissingsproces:

Research en preselectie

Projecten worden geselecteerd op basis van de volgende duurzaamheidsvereisten (deze lijst is niet-limitatief):

* Maximum E-peil/PEB (op basis van KwH/m²/jaar);
* Generatie van hernieuwbare energie op eigen terrein;
* Minimale hoeveelheid van laadpalen;
* Betekenisvolle groenaanleg;
* BREEAM-certificatie is een groot pluspunt;
* Aandacht voor effectief energieverbruik (uitgedrukt in €);
* Minimum van hergebruik regenwater;
* Andere pluspunten op gebied van duurzaamheid: deelmobiliteit, verhoogd akoestisch comfort, circulariteit, ondergrondse afvalopslag, verhoogde opslag regenwater voor groenonderhoud;
* Het vermijden van fossiele brandstoffen.

Analyse en evaluatie

Projecten worden geanalyseerd en geëvalueerd op basis van 8 kwantificeerbare criteria:

* Energy certification (minimum onder wettelijke norm met bonus voor % onder overeenkomend KwH/m²/jaar primair energieverbruik);
* Renewable energy (percentage van het op de site gegenereerde energieverbruik in het totale energieverbruik);
* Collective energy generation (collectieve energieopwekking);
* Charging infrastructure (aanwezige laadinfrastructuur voor elektrische mobiliteit);
* Projected energy cost (geprojecteerde energiekost tov benchmark);
* External-certification (BREEAM-LEED-WELL): de gekende externe duurzaamheidslabels;
* Adaptability (aanpasbaarheid van de woning);
* Circularity (herbruikbaarheid van de onderdelen van de woning).

Deze 8 individuele scores resulteren in een totale score dat het gewogen aggregaat is van de scores op de individuele criteria. Met deze score gaat WIN Asset Management verder dan het loutere gebruik van de EPB-score, die een te beperkt onderdeel van de duurzaamheid van een woning weergeven. De effectieve energiekost, de effectief gebruikte hernieuwbare energie en de mogelijkheden om woningen een nieuwe invulling te geven, een lange gebruiksduur te verzekeren of duurzaam te vervangen, worden mee in rekening gebracht.

Daarnaast worden ook 13 additionele ESG-overwegingen en 5 'zachte' factoren in rekening gebracht, die resulteren in een kwaliteitsscore die varieert van A tot D. Deze kwaliteitsscore en de hierboven besproken score op basis van 8 kwantificeerbare criteria worden naast elkaar gebruikt teneinde projecten te evalueren en al dan niet over te gaan tot investeren.

Monitoring van de duurzaamheidsrisico's

De beleggingsaanpak wordt omkaderd en geconditioneerd door strikte criteria op sociaal en ecologisch vlak. Door deze positieve insteek worden duurzaamheidsrisico's gemonitord.


(2) Negatieve duurzaamheidsimpact - Artikel 4 van de SFDR

WIN Asset Management is alsnog een onderneming van bescheiden omvang en zal daarom niet rapporteren over de belangrijkste ongunstige effecten van de door haar genomen beleggingsbeslissingen op de duurzaamheidsfactoren. Gezien de omvang van de organisatie van WIN Asset Management zou een dergelijke rapportering zoals genoemd in artikel 4.1.(a) van de SFDR-verordening en de daarmee samenhangende administratieve inspanningen op dit moment niet evenredig zijn. WIN Asset Management zal haar standpunt hierover mogelijks herzien rekening houdend met de evolutie van haar omvang en die van de toepasselijke regels.


(3) Bezoldigingsbeleid versus duurzaamheidsdoelstellingen - Artikel 5 van de SFDR

WIN Asset Management heeft duurzaamheidsrisico's geïntegreerd in haar bezoldigingsbeleid. De vennootschap leeft de verplichtingen inzake het bezoldigingsbeleid op proportionele wijze na rekening houdend met de volgende elementen:

* De omvang van WIN Asset Management is beperkt;
* WIN Asset Management beheert enkel institutionele AICB's, waardoor het risico van haar activiteiten beperkt blijft.

WIN Asset Management verloont haar medewerkers enkel op basis van vaste vergoedingen. Geen enkele medewerker ontvangt variabele vergoedingen, waardoor het bezoldigingsbeleid van WIN Asset Management in lijn is met de vereiste om te garanderen dat het bezoldigingsbeleid de medewerkers niet aanmoedigt tot het nemen van risico's die onverenigbaar zijn met het risicoprofiel van WIN Asset Management, duurzaamheidsrisico's in het bijzonder.

OP NIVEAU van de AICB's

WIN Asset Management zal zich ook op het niveau van de AICB's conformeren aan de verplichtingen van de SFDR op basis van artikel 6, 8, 9, 10 en 13 van de SFDR en het in acht nemen van de algemene vereisten voor de precontractuele informatie over de duurzaamheid van financiële producten.


Contacteer ons

Wilt u weten wat WIN Asset Management voor u kan betekenen?
Neem contact op, we adviseren u graag.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van onze statistieken, om voorkeuren op te slaan maar ook voor marketingdoeleinden. Door op accepteren te klikken, ga je akkoord met het gebruik van cookies.
Accepteren
arrow up icon